Zarejestruj się lub przypomnij sobie hasło
Rejestracja Przypomnij hasło

Znajdź studio w Twoim mieście lub skorzystaj z listy studiów

Wybierz jeden z punktów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
INFOLINIA

9:00 - 17:00

Pn - Pt

Strona główna / Porady / Zaprojektuj kuchnię z Hettich

Porady

Zaprojektuj kuchnię z Hettich

Ulubione0

Zachęcamy do udziału w konkursie marki Hettich Polska, skierowanym do salonów mebli kuchennych Max Kuchnie. Każdy zaangażowany we wspomnianą akcję może zostać zwycięzcą oraz zyskać atrakcyjne nagrody. Przeczytaj poniższy regulamin i przyłącz się do zabawy.

Regulamin Konkursu „Zaprojektuj kuchnię z Hettich"

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Zaprojektuj kuchnię z produktami Hettich" zwanego dalej Konkursem jest firma Hettich Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie ul. Wierzbowa 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125596, o kapitale zakładowym w wysokości 3 985 500,00 zł, o numerze NIP 7771030824, o numerze REGON 630387706, zwana dalej Organizatorem
1.2. Współorganizatorem konkursu jest firma Galicja Tomaszek z siedzibą 37-100 Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224213, zwana dalej Max Kuchnie
1.3. Konkurs ogłoszony zostanie podczas targów Max Expo 2017, odbywających się 15-17 września 2017 roku, w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1.4. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 15 września do dnia 31 grudnia 2017.
1.5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
1.6. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu i realizacją nagród wykonuje Organizator przy współudziale Współorganizatora.
1.7. Celem Konkursu jest promocja marki i wizerunku Organizatora oraz pozyskanie nowych klientów.

 

§2. Uczestnicy

 

2.1. Konkurs jest skierowany do salonów mebli kuchennych Max Kuchnie, zwanych dalej Uczestnikami
2.2. Uczestnikami mogą być:
a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie wyrazić wolę przystąpienia do konkursu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www.maxkuchnie.pl.
2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Współorganizatora, przez których realizowany jest konkurs oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, małżonka oraz rodzeństwo.

 

§3. Zasady konkursu

 

3.1. Konkurs polega na zaprojektowaniu przez Uczestnika ekspozycji kuchennej do Salonu Mebli Kuchennych, z wykorzystaniem produktów Organizatora.
3.2. Uczestnicy przesyłają projekty ekspozycji kuchennej w formie renderów wraz z opisem zastosowanych produktów Organizatora do dnia 31 grudnia 2017 roku, na adres joanna_nowak@pl.hettich.com.
3.3. W dniu 10 stycznia 2018, powołane jury, w skład którego wchodzą:
- Beata Lasota
- Ewa Tomaszek
- Marzena Krupa
- Agnieszka Sapała
wyłania zwycięzcę konkursu spośród wszystkich nadesłanych projektów.
3.4. Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wyłoniony jeden Laureat. Ogłoszenie Laureata konkursu nastąpi w dniu 12 stycznia 2018, poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie www Max Kuchnie, stronie www Hettich oraz telefoniczne poinformowanie Zwycięzcy.
3.5. Po otrzymaniu produktów firmy Hettich, będącymi jedną z nagród, Laureat Konkursu w terminie do 31 marca 2018 roku, realizuje z wykorzystaniem produktów Organizatora ekspozycję kuchenną w salonie mebli kuchennych.
3.6. Laureat konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów zdjęciowych powstałych podczas sesji zdjęciowej oraz nadesłanych renderów w materiałach informacyjnych Organizatora i Współorganizatora.. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na prezentację w materiałach informacyjnych Organizatora i Współorganizatora nadesłanych na potrzeby konkursu renderów.
3.7. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych Konkursach.

 

§4. Nagrody w konkursie

 

4.1. Nagrodami w konkursie są:
4.1.1. Produkty firmy Hettich wykorzystanie w projekcie o łącznej wartości 3.000 zł netto, które Laureat będzie mógł nabyć za 1 zł + VAT w Max Kuchnie
4.1.2. Sesja zdjęciowa do magazynu Max Kuchnie, wydanie lato 2018.
4.1.3. Prezentacja ekspozycji w magazynie Max Kuchnie, wydanie lato 2018
4.1.4. Prezentacja ekspozycji w portalach społecznościowych Max Kuchnie, w okresie od 1 czerwca 2018.

 

§5. Nagrody i ich wydanie

 

5.1 Po ogłoszeniu wyników konkursu Laureat składa zamówienie w Max Kuchnie na produkty Hettich w terminie do 17 stycznia 2018. Produkty firmy Hettich zostaną wydane Laureatowi, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku, na adres wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym. W formularzu Laureat wskazuje również osobę upoważnioną do przesyłki.
5.2 Koszty przesyłki nagrody ponosi Organizator.
5.3 Wszelkie reklamacje ilościowe Laureat powinien zgłaszać niezwłocznie do Organizatora na adres: joanna_nowak@pl.hetttich.com.
5.4 Termin sesji zdjęciowej ustalony zostanie z Laureatem indywidualnie, po wykonaniu ekspozycji.

 

§6. Dane osobowe

 

6.1 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).
6.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Hettich Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie Wierzbowa 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000125596. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
6.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§7. Reklamacje

 

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie podczas trwania Konkursu, którego reklamacja dotyczy lub listem poleconym wysłanym w ciągu 5 dni od jego zakończenia na adres: Hettich Polska sp. z o.o., Lusowo, ul. Wierzbowa 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
7.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich dotarcia na adres wskazany w pkt. 7.1., przez trzy osobową Komisję powołaną przez Organizatora.
7.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
7.5. O sposobie rozpatrzenia uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.6. Organizator ani Hettich Polska sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontynuacji, odwołania lub zmiany zasad organizacji Konkursów w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Współorganizatora, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac.
8.2. Organizator Konkursów może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
8.3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

Zobacz również

AGD – do zabudowy czy wolnostojące?

AGD – do zabudowy czy wolnostojące?

Nieprzypadkowe sprzęty Nadrzędnym rodzajem asortymentu naszej kuchni - czy to w...

Dobry Design 2016 – studio Max Kuchnie wyróżnione

Dobry Design 2016 – studio Max Kuchnie...

Zgłoszono 216 produktów, spośród nich ponad 130 polskich architektów i projektantów wyłoniło...
Komentarze
Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.
Twój komentarz
Ocena