Zarejestruj się lub przypomnij sobie hasło
Rejestracja Przypomnij hasło

Znajdź studio w Twoim mieście lub skorzystaj z listy studiów

Wybierz jeden z punktów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
INFOLINIA

9:00 - 17:00

Pn - Pt

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj swoją kuchnię"

§ 1. Postanowienia ogólne
 

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj swoją kuchnię" zwanego dalej „Konkursem", jest: „Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972, zwana dalej: „Organizatorem".
2. Organizator jest właścicielem serwisu internetowego „Max Kuchnie" działającego pod adresem www.maxkuchnie.pl.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu oraz informacje o Konkursie dostępne są w serwisie internetowym www.maxkuchnie.pl. oraz w Salonach sieci Max Kuchnie.
4. Wszelka korespondencja związana z niniejszym Konkursem powinna być kierowana na adres: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cetnarskiego 35, 37-100 Łańcut, z dopiskiem „Konkurs - Wygraj swoją kuchnię". Powyższe nie dotyczy zgłoszenia Projektu do Konkursu oraz przypadków, dla których w treści Regulaminu wskazano inną formę kontaktu, w tym korespondencję drogą mailową.
5. Ideą Konkursu jest wybór najciekawszej gotowej Zabudowy Kuchni spośród zgłoszonych do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. W Konkursie oceniane będą gotowe Zabudowy Kuchni (zwane dalej: „Kuchniami"), których projekt i realizacja wykonane zostały tylko i wyłącznie przez Salony sieci Max Kuchnie oraz do których sprzęt AGD zakupiony został tylko i wyłącznie w Salonach sieci Max Kuchnie, z oferty AGD Galicja Tomaszek sp. z o. o. Wymagane jest, aby zakup sprzętu AGD do zgłaszanej Kuchni dokonany został w tym Salonie sieci Max Kuchnie, który sporządził projekt i zrealizował wykonanie Kuchni. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie Kuchnie, których projekt i realizacja wykonane zostały nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2014 r. i do których sprzęt AGD zakupiony został nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2014 r.
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech edycjach, które odbędą się w następujących terminach:
- edycja 1. – od 14 maja 2014 r. do 13 lipca 2014 r.;
- edycja 2. – od 14 lipca 2014 r. do 13 października 2014 r.;
- edycja 3. – od 14 października 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.
8. Zgłoszenia Kuchni do Konkursu należy dokonywać w terminach wskazanych wyżej w § 7 dla poszczególnych edycji Konkursu, tj.:
zgłoszenia do I edycji - od 14 maja 2014 r. do 13 lipca 2014 r.;
zgłoszenia do II edycji - od 14 lipca 2014 r. do 13 października 2014 r.;
zgłoszenia do III edycji - od 14 października 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.
Projekty zgłoszone w innych terminach nie będą brane pod uwagę.
9. Do II edycji Konkursu mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie Kuchnie, których wykonanie zostało zakończone nie wcześniej niż 14 lutego 2014 r.
Do III edycji Konkursu mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie Kuchnie, których wykonanie zostało zakończone nie wcześniej niż 14 maja 2014 r.
10. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
12. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Salonów działających w ramach sieci Max Kuchnie, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników" rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej.
14. Zgłoszenie Kuchni do Konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień. Naruszenie postanowień regulaminu może skutkować wykluczeniem z Konkursu.
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być również osoby prawne a także inne podmioty posiadające zdolność prawną, działające i reprezentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadające siedzibę na terytorium Polski.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie jako jego Uczestnik, należy w terminie określonym w § 1 pkt 8 dokonać zgłoszenia zaprojektowanej i wykonanej dla Uczestnika Kuchni, w jeden z trzech następujących sposobów:
za pomocą Aplikacji Konkursowej dostępnej na stronie www.maxkuchnie.pl/konkurs, lub
dokonując zgłoszenia Kuchni osobiście w Salonie sieci Max Kuchnie, który sporządził Projekt i zrealizował wykonanie zgłaszanej Kuchni, lub przesyłając zgłoszenie Kuchni e-mailem na adres marketing@maxkuchnie.pl.
4. W Zgłoszeniu Kuchni do Konkursu należy zamieścić: zdjęcie przedstawiające gotową Kuchnię, zrealizowaną zgodnie z Projektem, na których ponadto widnieje sprzęt AGD zakupiony do zgłaszanej Kuchni w Salonie sieci Max Kuchnie.
5. Zgłaszając Kuchnię do Konkursu należy również podać: Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz adres i nazwę Salonu sieci Max Kuchnie, który sporządził Projekt i zrealizował wykonanie Kuchni. Podmioty, o których mowa w § 2 pkt 2 powinny podać również: nazwę, siedzibę i adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres siedziby).
6. Zgłaszając Kuchnię do Konkursu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i akceptacji jego treści. Zgłaszając Kuchnię do Konkursu e-mailem na adres marketing@maxkuchnie.pl złożenie oświadczenia następuje poprzez załączenie sformułowania o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wygraj swoją Kuchnię i akceptuję jego treść". Zgłaszając Kuchnię do Konkursu w Salonie sieci Max Kuchnie, oświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu pod sformułowaniem o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wygraj swoją Kuchnię i akceptuję jego treść". Zgłaszając Kuchnię do Konkursu za pomocą Aplikacji Konkursowej na stronie www.maxkuchnie.pl, oświadczenie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu.
7. Zgłoszenie Kuchni do Konkursu, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem i zgodnie z jego postanowieniami, oznacza wzięcie udziału w Konkursie jako jego Uczestnik.
8. Zgłoszenie Kuchni do Konkursu i akceptacja Regulaminu, oznacza zgodę Uczestnika na publikację, w przypadku wygranej, jego danych, obejmujących imię i nazwisko, lub nazwę, oraz miasto zamieszkania lub siedziby, w serwisie internetowym Organizatora działającym pod adresem www.maxkuchnie.pl. oraz w Salonach sieci Max Kuchnie.
9. Zgłoszenie Kuchni do Konkursu i akceptacja Regulaminu, oznacza zgodę Uczestnika na nieodpłatną i nieograniczoną publikację oraz rozpowszechnianie przez Organizatora zamieszczonych w Zgłoszeniu zdjęć kuchni oraz zgodę na ich nieograniczone wykorzystanie w celu prowadzenia reklamy lub promocji, w tym na ich zamieszczanie na portalach typu Facebook, Pinterest i innych oraz w serwisie www.maxkuchnie.pl.
 

§ 3. Przebieg Konkursu.
 

1. Zgłoszone Kuchnie oceniane będą przez Komisję, w której skład wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora. Komisji przysługuje wyłączne prawo oceny, która spośród zgłoszonych Kuchni zasługuje na wygraną w poszczególnej edycji Konkursu (wybór Najciekawszej Kuchni).
2. Wyboru Najciekawszej Kuchni Komisja dokona po zakończeniu każdej z edycji Konkursu, nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu do zgłaszania Kuchni do poszczególnych edycji Konkursu, określonych w § 1 pkt 7.
3. Uczestnik Konkursu, którego Kuchnia zostanie wybrana jako Najciekawsza (dalej zwany Laureatem Edycji Konkursu), zostanie o wygranej powiadomiony przez Organizatora niezwłocznie e-mailem i telefonicznie, na adres i numer telefonu podane przy zgłoszeniu. W przypadku trzech nieudanych prób połączenia, podjętych w odstępach nie krótszych niż 2 godz., Organizator zastrzega sobie prawo poprzestania na powiadomieniu tylko drogą e-mailową.
4. Niemożność skontaktowania się z Laureatem Edycji Konkursu z powodu podania niewłaściwych danych kontaktowych w trakcie zgłoszenia, skutkować będzie utratą prawa do nagrody.
5. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, Laureat Edycji Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem, odsyłając odpowiedź na e-mail o wygranej, otrzymany od Organizatora. W treści odpowiedzi Laureat Konkursu powinien potwierdzić, czy wyraża chęć przyjęcia nagrody, oraz podać wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania nagrody, o które zwróci się Organizator, w tym kopię faktury dokumentującą wykonanie Kuchni przez Salon sieci Max Kuchnie oraz zakup sprzętu AGD w w/w Salonie oraz wskazać dzień, w którym możliwe będzie obejrzenie gotowej Kuchni i zakupionego sprzętu AGD, zgodnie z § 4 pkt 5. Brak odpowiedzi Laureata we wskazanym wyżej terminie, jak też odpowiedź negatywna lub niepełna, skutkować mogą utratą prawa do nagrody.
 

§ 4. Nagroda.
 

1. W każdej z trzech edycji Konkursu przewidziana została jedna Nagroda.
2. Nagrodę otrzyma Uczestnik Konkursu, którego Kuchnia, w danej edycji Konkursu, zostanie wybrana jako Najciekawsza (Laureat Edycji Konkursu).
3. Nagrodą w konkursie jest zwrot kosztów poniesionych na zakup sprzętu AGD, zakupionego wyłącznie z oferty Galicja Tomaszek Sp. z o.o. Koszt sprzętu oznacza ceny figurujące na fakturach zakupu sprzętu AGD, o których mowa w § 3 pkt 5.
4. Pod uwagę brany będzie tylko i wyłącznie sprzęt AGD zakupiony do dnia zgłoszenia Kuchni do Konkursu. Wymagane jest, aby zakup dokonany został w tym Salonie sieci Max Kuchnie, który sporządził projekt i zrealizował wykonanie Kuchni.
5. Laureat Edycji Konkursu zobowiązuje się umożliwić osobie wskazanej przez Organizatora obejrzenie gotowej Kuchni oraz zakupionego do niej sprzętu AGD. Uchylanie się od powyższego skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
6. Przekazanie Nagrody nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wskazanego przez Laureata Edycji Konkursu do obejrzenia Kuchni i sprzętu AGD.
 

§ 5. Dane osobowe.
 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926, z późn. zm.).
2. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin Konkursu, wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody.
3. Organizator administruje danymi osobowymi udostępnionymi przez Uczestnika, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, obejmujących m. in. identyfikację Uczestnika, przepływ informacji dotyczących przebiegu Konkursu, realizację prawa Laureata do Nagrody, publikację danych Laureata, a także w celach marketingowych podejmowanych przez Organizatora.
4. Organizator zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, zmiany oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
5. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 pkt 4.
 

§ 6. Postanowienia końcowe.
 

1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu nie wprowadzają w błąd, co do zasad Konkursu ani rodzaju i wartości Nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego zgłoszenia Kuchni do Konkursu z powodu niesprawności lub wadliwego funkcjonowania sprzętu komputerowego lub telefonicznego oraz oprogramowania, z którego korzysta osoba zgłaszająca Kuchnię, a także awarii i czasowych przerw w działaniu sieci telekomunikacyjnych (telefonicznej i internetowej), z których korzysta osoba zgłaszająca Kuchnię.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody, a podana osoba trzecia nie jest Uczestnikiem.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać na piśmie na podany w § 1 pkt 4 adres Organizatora, w kopercie z dopiskiem „Wygraj swoją kuchnię".
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres osoby zgłaszającej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Organizator poinformuje przy użyciu w/w danych.
6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w oparciu i na podstawie niniejszego Regulaminu. Reklamacje wynikające z nieznajomości lub z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.