Max Kuchnie | Meble Kuchenne i Wyposażenie AGD
Max Kuchnie | Meble Kuchenne i Wyposażenie AGD
KUP TANIEJ W ZESTAWIE
KUP TANIEJ W ZESTAWIE
Strona główna Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu maxkuchnie.pl
  

 I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu („Usługi”), warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług  oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług. 
 2. Właścicielem Serwisu pod adresem: www.maxkuchnie.pl jest GT GROUP Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, NIP: 815-166-49-72, nr REGON: 180004113, nr BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości 13 257 000,00, opłacony w całości (dalej jako: „Usługodawca”).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@maxkuchnie.pl, formularza zamówienia rozmowy telefonicznej, oraz pisemnie na adres: GT GROUP Tomaszek sp. z o.o., ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut. 

 

II. Definicje

 

 1. Newsletter - informacje, w tym informacje marketingowe i handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  („UŚUDE”) wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi Newsletter. 
 2. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis, stanowiących integralną część Regulaminu. 
 3. Serwis - należący do Usługodawcy serwis internetowy, w ramach którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.maxkuchnie.pl.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi na stronie internetowej pod adresem https://www.maxkuchnie.pl.
 5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 6. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.).
 7. Usługodawca - GT GROUP Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, NIP: 815-166-49-72, nr REGON: 180004113, nr BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości 13 257 000,00, opłacony w całości.
 8. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
 9.  Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem z Usług oferowanych poprzez Serwis. 

 

III. Warunki świadczenia Usług 

 

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome w ich najnowszych wersjach. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerach Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Listę używanych plików „cookies” oraz cel ich użycia, określono w Polityce Prywatności. 
  2. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną umów sprzedaży, a jedynie udostępnia w Serwisie informacje o towarach oferowanych przez producentów sprzętu AGD. 
 2. Ceny towarów podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zostały zaczerpnięte z wybranych przez Usługodawcę ofert sklepów internetowych. W celu sprawdzenia aktualności ceny, czy właściwości towaru, Użytkownik powinien zapoznać się z ofertą wybranych przez siebie sklepów stacjonarnych lub e – sklepów. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Usług w ramach Serwisu.      
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo okresowego wyłączenia Serwisu na czas niezbędnych

prac technicznych, czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych. 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług,

b) za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem,

c) za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy,

d) za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich,

e) za podanie przez Użytkownika niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych,

f) za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

IV. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu 

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną, Usługi na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
 3. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość: 

a) przeglądania towarów topowych producentów sprzętu AGD,

b) przeglądania treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym,

c) subskrypcji usługi Newsletter, 

d) zamówienia rozmowy telefonicznej, 

e) zamieszczania komentarzy,

f) konfiguracji lodówki BESPOKE

 

V. Usługa Newsletter

 

Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia Usługi Newsletter określa Regulamin Usługi Newsletter dostępny pod adresem www.maxkuchnie.pl.

 

VI. Zamówienie rozmowy telefonicznej

 

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 2. W celu zamówienia rozmowy telefonicznej należy kliknąć w ikonkę „wiadomość” lub „słuchawka”, pojawiającą się po prawej stronie Serwisu.
 3. Po kliknięciu w ikonkę „wiadomość” lub „słuchawka” Użytkownik może:

a) wypełnić formularz do zamówienia rozmowy telefonicznej poprzez podanie Usługodawcy swojego numeru telefonu,

b) wypełnić formularz do zamówienia rozmowy telefonicznej poprzez podanie Usługodawcy swojego imienia i adresu e-mail.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem, korzystając z podanych przez Użytkownika danych.

 

VII. Zamieszczanie komentarzy

 

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zamieszczania komentarzy odnoszących się do treści dostępnych w Serwisie, w tym treści dotyczących towarów topowych producentów sprzętu AGD.
 2. Dzielenie się komentarzami jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkowników postanowień rozdziału VII. Regulaminu.
 3. Usługodawca w odniesieniu do komentarzy pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą takich komentarzy.
 4. Usługodawca nie zapewnia, że komentarze odnoszące się do towarów topowych producentów sprzętu AGD pochodzą od Użytkowników, którzy faktycznie zakupili dany towar lub go używali.
 5. Komentarze oznaczone są podanym przez Użytkowników Nickiem.
 6. Komentarze składają się z oceny w postaci gwiazdek oraz treści.
 7. Zamieszczenie przez Użytkownika komentarza jest możliwe przy wykorzystaniu formularza udostępnionego przez Usługodawcę.
 8. Użytkownik nie może zamieszczać w treści komentarzy plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej.
 9. Użytkownik nie może samodzielnie usuwać lub edytować treści dodanego uprzednio komentarza. Użytkownik chcący edytować lub usunąć komentarz powinien w tym celu zwrócić się do Usługodawcy na adres mailowy: biuro@maxkuchnie.pl. Usługodawca samodzielnie dokona edycji lub usunięcia komentarza w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej od Użytkownika.
 10. Zamieszczając komentarz, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia komentarza.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy).
 12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy niezwiązanych z zakupionym treściami zamieszczonymi w Serwisie.
 13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy w celach związanych z wpływaniem na ogólną ocenę treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności towarów lub Serwisu, w szczególności w przypadku, gdy komentarz został zamieszczony przez Użytkownika wyłącznie w celu wystawienia pozytywnej lub negatywnej opinii o treści dostępnych w Serwisie lub samego Serwisu.
 14. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika.
 15. Usługodawca ma prawo do weryfikacji treści komentarzy. Dotyczy to w szczególności weryfikacji komentarzy, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, czy obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści komentarzy nie oznacza jednakże obowiązku Usługodawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych komentarzy.
 16. Zamieszczając komentarz, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści komentarza, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Sprzedawcę i innych użytkowników Strony internetowej.
 17. Zamieszczając komentarze, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z komentarzy w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Serwisu oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

18. Zamieszczając komentarze, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykonywania praw zależnych do komentarzy i dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

 

VIII. Konfigurator BESPOKE   

 

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość stworzenia projektu lodówki w ramach usługi konfigurator BESPOKE.
 2. W celu stworzenia projektu lodówki, Użytkownik powinien wybrać odpowiedni model urządzenia, a następnie układ urządzeń, kolory i fonty. Po wybraniu towarów w Serwisie wyświetlą się informacje o preferowanej klasie energetycznej urządzeń z dostępnej listy oraz całkowity koszt projektu.
 3. Po stworzeniu projektu, Użytkownik może pobrać wycenę odnoszącą się do stworzonego przez siebie projektu lodówki.

 

IX. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 

 1.  Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej, z których korzysta Użytkownik.
 4. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Serwisu mailowo na adres: biuro@maxkuchnie.pl.
 5. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.
 7. Niezależnie od postanowień powyższych istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie: www.uokik.gov.pl). 
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

X. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. GT GROUP Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, NIP: 815-166-49-72, nr REGON: 180004113, nr BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości 13 257 000,00, opłacony w całości.
 2. Administrator zapewnienia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO").
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej w Serwisie. 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 2. Aktualny Regulamin jest zamieszczany na Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może być mu dostarczony droga elektroniczną bez dodatkowych opłat.
 3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu, zamieszczając aktualną wersję Regulaminu w Serwisie.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
Ustawienia prywatności Polityka prywatności